Komunalni i vodni doprinos


 
>Troškovi legalizacije
>Postupak legalizacije i pravne posljedice
>Komunalni i vodni doprinos

Komunalni doprinos i popusti
iz Odluke o komunalnom doprinosu od 16.06.2010. za Grad Zagreb:

Vrsta objekta i uređaja komunalne infrastrukture I. ZONA II. ZONA III. ZONA IV. ZONA
Javne površine 29 28 21 17
Nerazvrstane ceste 90 88 65 52
Groblja i krematorij 8 8 6 5
Javna rasvjeta 11 11 8 6
UKUPNO kuna m3 138 135 100 80

 

> pogledajte cijelu Odluku o komunalnom doprinosu

Članak 11.
Obvezniku komunalnog doprinosa, fizičkoj osobi koja gradi stambenu građevinu obujma do 600 m3, na njezin će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom deset godina. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 25%.
Obvezniku komunalnog doprinosa, fizičkoj osobi koja gradi stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu obujma do 900 m3, na njezin će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom pet godina. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 20%.
Obvezniku komunalnog doprinosa, fizičkoj osobi koja gradi stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu obujma preko 900 m3, na njezin će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom dvije godine. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 10%.
Obvezniku komunalnog doprinosa (fizičkoj ili pravnoj osobi) koji gradi pomoćnu građevinu (garaža, spremište, kiosk i sl.), na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom dvije godine. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 10%.
Obvezniku komunalnog doprinosa koji gradi građevinu ustanove za obrazovanje, kulturu, šport, skrb o invalidima, zdravstvo i socijalnu skrb, na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom dvije godine. Ako komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 15%.
Obvezniku komunalnog doprinosa (fizičkoj ili pravnoj osobi) koji gradi poslovnu građevinu do 5000 m3 radi obavljanja obrta, odnosno proizvodne djelatnosti, na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom sedam godina. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 15%.
Obvezniku komunalnog doprinosa (fizičkoj ili pravnoj osobi) koji gradi poslovnu građevinu preko 5000 m3 radi obavljanja obrta, odnosno proizvodne djelatnosti, na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom tri godine. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 10%.
Obvezniku komunalnog doprinosa (fizičkoj ili pravnoj osobi) koji gradi poslovnu građevinu do 3000 m3, a ne radi se o građevini iz stavka 6. ovoga članka, na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom tri godine. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 10%.
Obvezniku komunalnog doprinosa (fizičkoj ili pravnoj osobi) koji gradi poslovnu građevinu preko 3000 m3, a ne radi se o građevini iz stavaka 6. i 7., na njegov će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u dvanaest mjesečnih obroka tijekom jedne godine. Ako komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 10%.
Obvezniku komunalnog doprinosa, pravnoj osobi koja gradi stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu, na njezin će se zahtjev odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u tromjesečnim obrocima tijekom dvije godine. Ako se komunalni doprinos plati odjednom, plaća se uz popust od 10%.
Pravo na popust obveznik komunalnog doprinosa ima ako iznos komunalnog doprinosa plati u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja.
Ako obveznik komunalnog doprinosa u roku iz stavka 11. ovoga članka ne uplati smanjeni iznos komunalnog doprinosa, dužan je odjednom platiti puni iznos komunalnog doprinosa, koji dospijeva šesnaestog dana od dana izvršnosti rješenja.
Ako obveznik komunalnog doprinosa, pravna osoba izgradi građevinu iz stavaka 9. i 10. ovoga članka
prije nego isteknu rokovi za obročnu otplatu, neplaćeni iznos dospijeva na naplatu u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole te ih je obveznik dužan platiti u roku od 15 dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole.
Ako obveznik komunalnog doprinosa ima nepodmirene dospjele obveze komunalnog doprinosa, a dograđuje ili nadograđuje postojeću građevinu odnosno gradi novu građevinu, dužan je za tu građevinu platiti komunalni doprinos odjednom u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu te nema pravo na obročnu otplatu i popuste propisane ovim člankom.

Članak 12.
Obvezniku komunalnog doprinosa, fizičkoj osobi koja gradi stambenu građevinu za vlastite potrebe obujma do 600 m3, na njezin će se zahtjev odobriti oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za obujam do 300 m3 u visini i u slučajevima:
- 50% iznosa obračunatoga komunalnog doprinosa, ako je prosječni prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 50% od prosječno mjesečno isplaćene netoplaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;
- 75% iznosa obračunatoga komunalnog doprinosa, ako je prosječni prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 40% od prosječno mjesečno isplaćene netoplaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;
- 90% iznosa obračunatoga komunalnog doprinosa, ako je prosječni prihod po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu bio manji od 30% od prosječno mjesečno isplaćene netoplaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju;
- 100% iznosa obračunatoga komunalnog doprinosa u slučajevima ranije bespravno izgrađene građevine, ako vlasnici tih građevina primaju socijalnu pomoć.
Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka fizička osoba koja gradi stambenu građevinu za vlastite potrebe može ostvariti samo jedanput.

 

Vodni doprinos
iz Uredbe o visini vodnog doprinosa od 23.06.2010.  i Izmjene Uredbe o visini vodnog doprinosa od 16.02.2012.

> pogledajte cijelu Uredbu o visini vodnog doprinosa
> pogledajte cijelu Izmjenu Uredbe o visini vodnog doprinosa

U svrhu određivanja visine vodnoga doprinosa, područje Republike Hrvatske dijeli se u 3
zone: Zonu A, Zonu B i Zonu C.
Zonu A čini Grad Zagreb i zaštićeno obalno područje mora (svi otoci i pojas kopna 1km od obalne crte, te pojas mora 300m od obalne crte).
Zonu B čini ostalo područje Republike Hrvatske, osim Zone A i Zone C.
Zonu C čine područja posebne državne skrbi.

Moguće je plaćanje vodnog doprinosa u obrocima.

Tarifni broj Osnovica Jedinica Zona A Zona B Zona C
1. Poslovne građevine 26,25 kn 15,75 kn 7,90 kn
2.Stambene građevine za stalno stanovanje:
2a. Obiteljske kuće do 400 m² 11,25 kn 7,50 kn 2,80 kn
2b. Ostale stambene građevine za stalno stanovanje 15,75 kn 10,50 kn 3,95 kn
3. Stambene građevine za povremeno stanovanje 21,00 kn 13,15 kn 6,60 kn
4. Objekti društvenog standarda i religijski objekti 6,55 kn 3,95 kn 1,30 kn
5. Proizvodne građevine 4,70 kn 2,80 kn 0,95 kn
6. Prometne građevine 1,85 kn 0,55 kn 0,30 kn
7. Produktovodi m 3,95 kn 2,65 kn 1,30 kn
8. Kabelska kanalizacija m 7,90 kn 5,25 kn 2,65 kn
9. Otvorene poslovne građevine 13,15 kn 7,90 kn 2,65 kn
10. Druge otvorene građevine 6,55 kn 3,95 kn 1,30 kn